OFERTA:

 

URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI

W trakcie rejestracji firmy oferujemy Klientom swoje usługi przy sporządzaniu:

•      wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru statystycznego REGON)

•      dokumentów rejestracyjnych w urzędzie skarbowym, wniosek o nadanie NIP, zgłoszenie VAT (VAT-R)

•      deklaracji PCC - przy zawarciu umów (spółki cywilnej, jawnej, najmu, pożyczki, kupna-sprzedaży, darowizny itp.)

•      zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy

•      zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Handlowej

•      zgłoszenia firmy i ubezpieczonych do ZUS

 

 

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM

–  prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje zakupów i sprzedaży VAT)

–  kontrola nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia ksiąg rachunkowych,

–  przygotowywanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, VAT-UE, PIT-4R) oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu,

–  sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat)

–  współpraca z organami kontroli skarbowej,

–  sprawozdawczość statystyczna GUS

 

 

 

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zasady ogólne, Podatek liniowy, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Karta podatkowa

 

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

- bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych

- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,

- naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji

- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

- sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu,

- prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie towarów i usług,

- rozliczanie delegacji służbowych: krajowych i zagranicznych,

- nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,

- reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym

- doradztwo w kwestiach podatkowych

- sporządzanie oraz przekazywanie do właściwego urzędu rocznych zeznań podatkowych.

 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej:

- prowadzenie ewidencji przychodów

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych

- sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,

 

 

KADRY I PŁACE

 

- sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy ,

- przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,

- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,

- sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,

- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,

- obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),

- sporządzanie na koniec roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

- przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.